Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Học lập trình Typescript từ con số 0
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 76
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Học lập trình Typescript từ con số 0

Lợi ích từ khóa học

- Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
 

Đối tượng mục tiêu

  • Sinh viên, người đi làm về lập trình web muốn học một cách bài bản từ đầu về ngôn ngữ lập trình typescript.
  • Những bạn muốn tiếp cận công nghệ làm web mới dựa trên nền tảng js như nodejs, angular js >2.x ...nhưng chưa có kiến thức nền về lập trình typescript.
  • Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình về Frontend và Backend bằng cách sử dụng ngôn ngữ typescript.
  • Những bạn muốn nâng cao kiến thức về lập trình Frontend
  • Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
  • Khóa học dành cho các bạn muốn tự viết hiệu ứng, tương tác của website mà không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài
 
Tổng quát

- Điểm khác biệt của khóa học này so với các khóa học online khác cùng chủ đề typescript là ở sự chi tiết
đi từ phần lý thuyết cơ bản nhất, sau đó thực hành qua các bài tập

- Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay

- Khóa học dành cho các bạn muốn tự viết hiệu ứng, tương tác của website mà không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng 
bên ngoài

Yêu cầu của khóa học

  • Có kết nối internet ổn định
 
Giới thiệu và cài đặt Typescript
play course
Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
8:15 phút
play course
Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file
15:52 phút
Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript
play course
Kiểu dữ liệu string trong type script
9:44 phút
play course
Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string
5:24 phút
Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript
play course
Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
9:17 phút
play course
Kiểu dữ liệu void trong Typescript
2:51 phút
Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript
play course
Ép kiểu trong typescript
8:50 phút
play course
Tổng kết phần kiểu dữ liệu
4:15 phút
Bốn kiểu function trong Typescript
play course
Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function
10:39 phút
play course
Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
12:52 phút
play course
Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
6:36 phút
play course
Kiểu function thứ 4 - Function không cần function
5:02 phút
Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
play course
Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
9:39 phút
play course
Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng hàng
12:39 phút
Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
play course
Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình
4:44 phút
play course
Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
11:30 phút
play course
Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng
7:24 phút
Cơ bản về Class và Instance
play course
Tạo class thế nào
9:20 phút
play course
Tạo instance thế nào
6:29 phút
Luyện tập về Class
play course
Bài tập 2 về class
8:03 phút
play course
Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum
9:31 phút
Ý nghĩa của Static và Exetends
play course
Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
7:55 phút
play course
Kế thừa trong typescript - Phần 1
14:09 phút
play course
Kế thừa trong typescript - Phần 2
14:52 phút
play course
Kế thừa trong typescript - Phần 3
4:36 phút
Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript
play course
Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access không?
6:33 phút
play course
Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1
15:03 phút
play course
Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2
5:38 phút
Lý thuyết về Accessor trong Typescript
play course
Lý thuyết về Accessor trong Typescript
6:51 phút
play course
Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
13:18 phút
play course
Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu
11:14 phút
Abstract là gì
play course
Sử dụng Abstract Class trong Typescript
9:43 phút
Generic sử dụng thế nào
play course
Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
8:28 phút
play course
Sử dụng Generic trong class
4:17 phút
play course
Generic Class sử dụng trong Typescript
7:26 phút
Thực hành Interface trong Typescript
play course
Interface trong lập trình hướng đối tượng
10:09 phút
play course
Interface Class sử dụng trong Typescript
8:12 phút
Namespace và Export
play course
Export trong Typescript
5:49 phút
Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript
play course
Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
9:22 phút
play course
Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng
10:23 phút
Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng
play course
Xử lý phần HTML cột phải
9:26 phút
Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4
play course
Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
8:29 phút
play course
Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome
11:55 phút
Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm
play course
Tạo Class
11:30 phút
play course
Lập trình các hàm tương tác với đối tượng
7:10 phút
Class thứ hai - class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm
play course
Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng
7:35 phút
Class thứ ba - Class giỏ hàng
play course
Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
8:00 phút
play course
Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản
6:35 phút
Class thứ tư - Class quản lý giỏ hàng
play course
Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng
4:59 phút
Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code
play course
Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
8:33 phút
play course
Cài đặt cơ bản trước khi code
9:46 phút
play course
Cách tạo file tsconfig-json
7:58 phút
Xử lý hàm Constructor
play course
Xử lý Constructor
12:27 phút
play course
Cách 2 xử lý Constructor
3:27 phút
Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện
play course
Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
5:50 phút
play course
Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
12:26 phút
play course
Thao tác với HTML
9:35 phút
Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay
play course
Phương thức mua hàng
4:13 phút
play course
Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay
9:23 phút
Truyền tham số vào hàm getSanPhamById
play course
Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
8:24 phút
play course
Viết hàm getSanPhamById
8:20 phút
Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng
play course
Thao tác với class 'quản lý giỏ hàng
4:34 phút
play course
Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
5:51 phút
Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
play course
Viết hàm kiểm tra sản phẩm
13:28 phút
play course
Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ
13:35 phút
Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng
play course
Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
10:05 phút
play course
Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript
9:18 phút
Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng
play course
Tính số lượng sản phẩm
11:07 phút
play course
Tính giá sản phẩm
10:08 phút
Viết hàm Update giỏ hàng
play course
Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
3:55 phút
play course
Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
8:50 phút
Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
play course
Truyền nội dung thông qua HTML
9:33 phút
play course
Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
8:21 phút
Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo
play course
Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
12:35 phút
play course
Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng
6:08 phút
Tổng kết
play course
Tổng kết
7:07 phút
Học lập trình Typescript từ con số 0
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 76
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call