Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất - để vào nền tảng danh tiếng

Hotline: ☎ 0822.77.88.00 ☎ 0943.113.311 ☎ Phòng đào tạo: 089.88.99.637
Hotline: ☎ 0822.77.88.00

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm

TRƯỜNG Trang web cập nhật bóng đá nhanh nhất

Đào Tạo Từ Tâm - Chất Lượng Xứng Tầm
Lập trình Java trong 4 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 90
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Lập trình Java trong 4 tuần
Lợi ích từ khoá học
 
- Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
 
- Có khả năng tiếp cận lập trình Android.
 
Phù hợp với
 
 - Bất cứ ai muốn học lập trình Java.
 - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java.
 - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Mô tả tổng quát

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java.

- Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android.

- Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Lập trình Android, Lập trình Kotlin...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp....).

 
Yêu cầu khoá học
 - Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
play course
Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java
8:43 phút
play course
Các công cụ lập trình với Java
4:02 phút
play course
Cài đặt JDK
9:53 phút
play course
Cài đặt biến môi trường cho Java
7:52 phút
play course
Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line
10:41 phút
play course
Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse
24:52 phút
Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java
play course
Cách xuất dữ liệu ra màn hình
12:34 phút
play course
Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java
9:59 phút
play course
Kiểu dữ liệu trong Java
10:02 phút
play course
Ép kiểu dữ liệu trong Java
9:15 phút
play course
Khai báo biến trong Java
10:58 phút
play course
Các phép toán trong Java
26:25 phút
play course
Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner
9:48 phút
play course
Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi
15:09 phút
play course
Cấu trúc switch
16:50 phút
play course
Vòng lặp while
12:39 phút
play course
Vòng lặp do..while
9:15 phút
play course
Vòng lặp for
14:27 phút
play course
Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
10:06 phút
play course
Bài tập rèn luyện 1 - Giải phương trình bậc 2
11:05 phút
play course
Bài tập rèn luyện 2 - Giải toán học
5:58 phút
play course
Bài tập rèn luyện 3 - Tính dãy toán học
28:03 phút
play course
Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1
3:51 phút
Xử lý lỗi trong Java
play course
Khái niệm về biệt lệ
16:03 phút
play course
Cách sử dụng try ... catch
13:21 phút
play course
Ý nghĩa của từ khóa finally
5:06 phút
play course
Ý nghĩa của throw
5:11 phút
play course
Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug
16:19 phút
Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
play course
Thư viện xử lý dữ liệu số
10:17 phút
play course
Thư viện xử lý ngày tháng
18:02 phút
play course
Thư viện toán học
8:36 phút
play course
Thư viện xử lý số ngẫu nhiên
19:06 phút
play course
Thư viện xử lý chuỗi
16:31 phút
Xử lý chuỗi trong Java
play course
Giới thiệu chuỗi trong Java
8:52 phút
play course
Hàm tìm chuỗi
15:34 phút
play course
Hàm trích lọc chuỗi
6:13 phút
play course
Hàm đổi chuỗi
6:23 phút
play course
Hàm xóa khoảng trắng dư thừa
10:01 phút
play course
Hàm so sánh chuỗi
7:42 phút
play course
Cách nối và chèn chuỗi
7:39 phút
play course
Cách tách chuỗi
8:50 phút
play course
Hàm đổi chữ Hoa - thường
8:21 phút
play course
Bài tập rèn luyện 4 - Tách lấy tên bài hát
7:29 phút
play course
Bài tập rèn luyện 5 - Kiểm tra chuỗi panlyndrome
13:12 phút
play course
Bài tập rèn luyện 6 - Tối ưu chuỗi
12:31 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện 2
3:38 phút
Xử lý mảng trong Java
play course
Khái niệm về mảng
5:13 phút
play course
Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
9:41 phút
play course
Truy xuất và thao tác trên mảng
15:37 phút
play course
Tìm kiếm trên mảng
15:56 phút
play course
Sắp xếp mảng
13:11 phút
play course
Các hạn chế của mảng
13:47 phút
play course
Bài tập rèn luyện 7 - Các bài tập rèn luyện về mảng
23:33 phút
play course
Bài tập tự rèn luyện 3 - Các bài tập tự rèn luyện về mảng
4:23 phút
Xử lý Collection trong Java
play course
Lý do sử dụng Collection
3:39 phút
play course
Cách sử dụng ArrayList
18:49 phút
play course
Cách sử dụng HashMap
17:13 phút
play course
Bài tập rèn luyện 8 - Các bài tập rèn luyện về ArrayList
17:17 phút
play course
Bài tập rèn luyện 9 - Các bài tập rèn luyện về HashMap
17:40 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện 4 - Các bài tập tự rèn luyện về ArrayList và HashMap
2:35 phút
Lập trình hướng đối tượng trong Java
play course
Các khái niệm về OOP
18:59 phút
play course
Các quy tắc khi khai báo lớp
37:56 phút
play course
Các loại phương thức
13:49 phút
play course
Overloading method
28:07 phút
play course
Tham chiếu this
10:33 phút
play course
Alias và cơ chế gom rác tự động
17:43 phút
play course
Các thành phần static
10:00 phút
play course
Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa
6:33 phút
play course
Kỹ thuật viết kế thừa từ Class
20:39 phút
play course
Kỹ thuật viết kế thừa từ Interface
11:34 phút
play course
Overriding Method
10:24 phút
play course
Tính đa hình
17:41 phút
play course
Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn
13:07 phút
play course
Sử dụng enum trong Java
13:42 phút
play course
Bài tập rèn luyện 10 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 1
13:44 phút
play course
Bài tập rèn luyện 11 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 2
21:24 phút
play course
Bài tập rèn luyện 12 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 3
14:39 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện 5 - Các bài tập tự rèn luyện về hướng đối tượng
5:13 phút
Xử lý tập tin trong Java
play course
Vì sao phải lưu tập tin
5:05 phút
play course
Xử lý tập tin với TextFile
18:45 phút
play course
Xử lý tập tin với Serialize File
16:13 phút
play course
Bài tập rèn luyện 13 - Bài tập rèn luyện với TextFile
24:45 phút
play course
Bài tập rèn luyện 14 - Bài tập rèn luyện với Serialize File
14:11 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện 6 - Các bài tập tự rèn luyện về xử lý TextFile, Serialize File
3:57 phút
Xử lý đa tiến trình trong Java
play course
Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động
6:30 phút
play course
Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread
8:03 phút
play course
Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable
8:32 phút
play course
Bài tập rèn luyện 15 - Bài tập tự rèn luyện đa tiến trình
3:40 phút
play course
Các bài tập tự rèn luyện 7 - Các bài tập tự rèn luyện về đa tiến trình
3:42 phút
Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần
play course
Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học
26:53 phút
Lập trình Java trong 4 tuần
Thể loại: Công nghệ thông tin
Số bài học: 90
Thời lượng video:
Cấp độ: Chưa xếp hạng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Tự học: Liên hệ
Lớp học online: Liên hệ
Học với giáo viên: Liên hệ
zalo-call